Het Plan

Het hoofddoel van “De Linge als (water)poort naar het noorden.

Begin oktober 2014 is Waterschap Rivierenland gestart met het baggeren van de Linge. Vanaf Buurmalsen gaan zij stroomafwaarts tot en met Arkel. Nadat deze baggerwerkzaamheden gereed zijn, is het ruim dertig kilometer bevaarbare gedeelte van de Linge geschikt voor schepen tot 20 meter met maximaal 1.90 meter diepgang en een doorvaarthoogte van ongeveer 4.90 meter.  De Linge wordt op dit moment uitgebaggerd op een diepte van 3.00 meter.

Als men vanaf Gorinchem tot en met Geldermalsen vaart  moet men in Geldermalsen omdraaien en weer terug varen, terwijl een aantal kilometer verder open water is. Daar loopt namelijk het Amsterdam Rijnkanaal. De nieuwe “Poort naar het noorden “sluis is de oplossing.

Vanaf Geldermalsen loopt een zijtak van de Linge,  de Korne. De Korne is enkele jaren geleden uitgebaggerd op een diepte van 2.5 meter. De Korne is thans bevaarbaar tot in Buren met schepen van maximaal 8.00 x 3.00 meter  en een diepgang van 1.80meter, dit wordt veroorzaakt door de vuilvang welke bij Buurmalsen ligt. Als deze er niet zou liggen kan men nu met een jacht van 20 meter Buren bereiken tot aan de eerste brug De Linge zelf gaat zuidelijker verder richting Tiel om uiteindelijk bij haar beginpunt bij de inlaat bij Doornenburg aan het Pannerdens Kanaal te eindigen/beginnen. Na de stuw in Geldermalsen is de Linge niet meer bevaarbaar voor gemotoriseerde scheepvaart.

 

Het idee.

Een van de ideeën betreft het ontwikkelen van meerdere vaarlussen voor gemotoriseerde vaartuigen. Door het gecombineerd oplossen van knelpunten respectievelijk het opwaarderen van voorzieningen ontstaat de mogelijkheid om te kiezen uit diversen rondjes, groot of klein. Het idee, dat de werknaam Rondje Rivieren heeft, is verder gestoeld op de veronderstelling dat de huidige vaarrecreant minder ver wil varen, meer behoefte heeft aan recreatie mogelijkheden aan en op de wal en dat het Rivierengebied voor het een en ander uitstekende aanknopingspunten biedt.

De Linge.

Het deel dat nu bevaarbaar is voor zowel recreatie als beroepsvaart heeft gezorgd voor een bestendige economische ontwikkeling. Nadat de bestaande knelpunten zijn opgeheven, behoeft een groot deel van de recreatievaart vanuit het westen van het land richting het oosten voor een deel geen gebruik meer te maken van de grote vaarwegen Waal en Lek, maar kan kiezen voor de meer schilderachtige Linge, Korne en Maurikse Wetering. Daardoor kom je veilig en nagenoeg zonder beroepsvaart richting het noorden/oosten van het land. Water als geld heeft invloed op:

 • De jachthavens in Arkel, Leerdam en Geldermalsen(Geldermalsen zal uitgediept moeten worden) Sliedrecht, Werkendam, Woudrichem, Gorichem.
 • De jachthavens in Buren Wijk bij Duurstede, Vianen, Culenborg Tiel en Maurik.
 • De Kornwaard Heukelum, bootstalling etc.
 • Afmeerplekken in Arkel, Heukelum, Asperen, Beesd en Heerlijkheid Marienwaard.
 • Werf in Geldermalsen.
 • Horeca in de plaatsen met jachthavens of afmeerplekken.
 • Winkels langs de route.
 • Fiets en wandel mogelijkheden (Bloesemtocht)
 • Overnachtingsmogelijkheden voor eigenaren van kleine open schepen, waarvoor de Linge zeer aantrekkelijk is.
 • Overnachtingsmogelijkheden aan het eind van de Maurikse Wetering voor de nieuwe sluis.

Zes Rondjes.

De kern van het idee van Rondje Rivieren is dat door het nemen van de noodzakelijke maatregelen het aantal te varen rondjes in het Rivierengebied sterk toeneemt waardoor de concurrentiepositie van de regio op de watersportmarkt ook beter wordt.

Rondje Rivieren bestaat uit zes vaarlussen vanuit Gorinchem.

 • Een grote ronde over het Merwedekanaal, de Lek, Amsterdam Rijnkanaal, de Waal, de Maas en de afgedamde Maas (thans te bevaren).
 • Een grote ronde over het Merwedekanaal, de Lek, Amsterdam Rijnkanaal, de Waal (thans  te bevaren).
 • Een grote ronde over de Linge,  de Korne, Maurikse Wetering, Amsterdam Rijnkanaal, de Waal, de Maas en de afgedamde Maas (thans nog niet te bevaren; de Korne gaat tot Buren en de Maurikse Wetering houdt op bij de dijk van het Amsterdam Rijnkanaal).
 • Een kleine lus over het Merwede kanaal, de Lek, Amsterdam Rijnkanaal, Maurikse Wetering, Korne en de Linge (thans nog niet te bevaren).
 • Een kleine lus over de Linge de Korne, Maurikse Wetering, Amsterdam Rijnkanaal, de Waal (thans nog niet te bevaren)
 • Een kleine lus over de Waal, de Maas en de afgedamde Maas (thans te bevaren).
 • De Maas en de afgedamde Maas,  Linge,  de Korne,  Maurikse Wetering, Amsterdam Rijnkanaal, richting noorden en oosten.Deelproject:                                                                                                                      

Uit het voorgaande wordt duidelijk dat Rondje Rivieren een verdubbeling van de vaarlussen in het Rivierengebied betekent.

Rondje Rivieren.

Rondje rivieren is een projectidee om het Rivierengebied meer economisch rendement uit de waterrecreatie te laten halen en door een aantal maatregelen andere ontwikkelingen en plannen in de regio via de waterrecreatie te versterken.

Varen met een motorboot levert een scala aan sectoren werk op, zoals watersportzaken, middenstand en horeca, maar zeker ook jachtbouw, reparatie en onderhoud (inclusief technologische innovatie), bemiddeling, havens en brandstofhandelaren. De watersport wint als industrie en vrijetijdsbesteding aan economisch belang. De watersportsector in Nederland  is vergelijkbaar met de beroepsvaart (omzet ruim € 4 miljard ).

Het succes van Rondje Rivieren hangt nauw samen met de trends in de waterrecreatie en Rondje Rivieren sluit aan op de wensen van de watersporter.

Mogelijkheid Linge, Korne en Maurikse Wetering te ontsluiten.

Deelproject 4 en 5 is onder andere het ontsluiten van de Maurikse Wetering op het Amsterdam Rijnkanaal. De ontsluiting is eigenlijk de succesfactor van Rondje Rivieren die het aantal mogelijke vaarlussen doet verdubbelen.

In essentie zijn twee oplossingen genoemd: het aanleggen van een zogeheten botenlift  bij de dijk of het aanleggen van een sluis.

Bij een sluis zou het feit dat de ondergrond zacht zou zijn,  een kostenverhogende factor zijn. Rijkswaterstaat stelt als eis, dat als er een kolk zou worden aangelegd, de beroepsvaart niet gehinderd mag worden. Een kolk zou dus landinwaarts  gelegd moeten worden met voldoende ruimte en zicht voor het opstellen en uitvaren.

De Maurikse Watering en de Korne (vanaf Buren) zijn nu niet bevaarbaar voor motorboten. Baggeren, verbreden en enkele bruggen verhogen zijn nodig. Er lijken aanknopingspunten en draagvlak  te zijn om dit samen te laten vallen met natuurontwikkeling en waterberging.      De gemeente Buren heeft zelfs enkele jaren geleden grond aangekocht om dit project te kunnen laten slagen.

Watersport.

Vraagontwikkeling.

 • Vergrijzing is ook op het water aanwezig.
 • Watersport economische factor.
 • Een deel van de senioren verlengt het seizoen vanwege het comfort van de huidige schepen.
 • Kortere vaartijd, langere ligtijd.
 • De watersporter maakt kleinere rondjes.
 • Jongeren kopen kleinere boten.

Wat drijft de waterrecreant.

 • De waterrecreant wordt kritischer.
 • Stelt hogere inrichtingseisen aan de vaargebieden.
 • Verlangt meer (vaar)comfort.
 • Waterrecreant heeft meer aandacht voor het achterland: fietsen, wandelen, horecabezoek.
 • Toenemende behoefte aan niet-nautische informatie.

Concurrentie en ontwikkelingen.

 • “Nederland -Waterland“ herpositioneert  zich. De concurrentie van internationale vaargebieden neemt toe.
 • Buiten het Rivierengebied zijn reeds ontwikkeld: het Friese merengebied, de wadden, het IJsselmeer en de Randmeren.
 • Ook hebben de Hollandse- en Utrechtse plassen (het Groene Hart) een watersport historie vooral voor stedelijke watersporters.
 • Noord-Holland   heeft ook gekozen voor ontwikkeling van de waterrecreatie.
 • Zeeland doet vooral aan specifieke watersportpromotie.
 • Brabant en Limburg hebben samenwerkingsverbanden met Duitsland en België.Watersporters willen frequenter aanleggen; de kortere lussen van Rondje Rivieren voorzien daarin. Verder varen watersporters korter, leggen vaker aan en betrekken zij het achterland meer bij hun belevenis. Onderdeel van Rondje Rivieren is derhalve om een snoer aan hoogwaardige aanlegmogelijkheden te creëren, waaronder pleisterplaatsen.  Ook heeft Rondje Rivieren als belangrijk vertrekpunt dat, vanwege land- waterrecreatie die de watersporter wenst, alle partijen in en rond het plangebied bij de realisatie betrokken moeten worden.

 

 

Meest recente berichten